VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Bc. Petry Sotolářové

pro prodej programu

Než si zakoupíte program, seznamte se prosím, s tímto textem

Jsem autorkou programu a jmenuji se Bc. Petra SOTOLÁŘOVÁ 

IČO: 09838457 sídlo Vilémovice 126, 679 06. Jsem FO zapsaná v živ. rejstříku.    

Tel: 724 522 968

e-mail: kontakt@petrasotolarova.cz

Naše vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti. 

Nákup programu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou a vámi

VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy. 

Podrobně zde uvádím a vysvětluji práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy vás jako Kupujícího a mě, jako Prodávajícího. 

Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). 

Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním programu (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). 

Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. 

Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný program a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

 

Program slouží ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. 

Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. 

Produkt nemůže nahradit dlouhodobou cílenou osobní péči. 

Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v programu. V programech předávám své know-how. Úspěch však záleží na vás.

Obsah VOP:

I. Důležité pojmy (definice)

II. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

III. Cena programu a platba

IV. Dodací podmínky

V. Odstoupení od Kupní smlouvy

VI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

VIII. Závěrečná ustanovení

I. Důležité pojmy (definice)

KUPUJÍCÍ. Kupující jste vy, kdo prostřednictvím webu https://petrasotolarova.cz/ uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí program. 

SPOTŘEBITEL je osoba, která podle zákona nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn. Prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu. 

Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. 

Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím webu na základě objednávky na internetových stránkách https://petrasotolarova.cz/ vyplněním potřebných údajů Kupujícím. 

Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

PROGRAM. Veškeré mnou nabízené služby (on-line kurzy, on-line programy a individuální konzultace off-line)

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBJEDNÁVKA. Program objednáte přes web, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Jako Kupující tam vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, e-mail, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

POPIS PROGRAMU. Na webu je uveden podrobný popis nabízeného programu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde případně i popis bonusů, které jsou k programu poskytnuty. 

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. 

Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem objednávku zrušit. 

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. 

Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

Aktuálně nabízím:

III. Cena programu a platba

CENA PROGRAMU

Na webu je vždy uvedena aktuálně platná cena programu. Nevyužívám akčních cen, jen slevových kuponů. U kuponů, které zasílám svým věrným zákazníkům uvádím jejich podmínky a platnost. 

Cena uvedená na webu v době objednávky je konečná. Nejsem plátce DPH. 

Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu program dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. 

V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Kurzy a programy běžně dodávám až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. V případě platby prostřednictvím dvou splátek, je podmínkou uhrazení 1. splátky. 

ZPŮSOB PLATBY 

Kupní cenu je možné uhradit bankovním převodem na můj účet 2802028127/2010 u FIO banky. 

Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky

Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a program co nejdříve dodán. 

Kupní cena se hradí v korunách českých.

SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. 

Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. 

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 

Po přijetí platby vystaví můj fakturační systém fakturu, která vám přijde na e-mail. 

Někdy se vloudí chybička. Neobdržíte-li fakturu, napište mi.   

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Program je možné hradit formou dvou, tří či čtyř splátek (dle aktuální nabídky).

IV. Dodací podmínky

Program bude dodán ve formě e-mailů, a obsahu ve skupině na FB, kam budete pozváni v uvítacím e-mailu.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

Peníze za tento program běžně nevracím. 

Máte však možnost si objednat konzultaci zdarma v délce 20 minut a tam mi sdělit důvod své nespokojenosti, případně vám mohu doporučit jiné řešení vašeho problému, nebo vhodnějšího konzultanta.

Peníze za program pak vrátím podle svého uvážení. Na částku vystavím opravný doklad a peníze pošlu na váš účet.    

VI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

Pokud vám nebyla doručena pozvánka do FB skupiny, kde vám bude program prezentován, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam program nenaleznete, napište mi. 

VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím nejprve na elektronické adrese 

kontakt@petrasotolarova.cz

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. 

Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. 

Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. 

I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi mnou jako prodávajícím a vámi, jako spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, máte právo na mimosoudní řešení

Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz 

Můžete využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro vás jako Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Kupující koupí některého z on-line kurzu, on-line programu nebo individuální konzultace souhlasí a bere na vědomí, že uvedené programy a konzultace a ani metoda PSYCH-K nenahrazují komplexní klinickou psychologickou, psychoterapeutickou a psychiatrickou péči.

Tyto VOP jsou účinné 01. 09. 2021.

Copyright 2024 – Petra Sotolářová